Pomoc dla Sadowników z Gminy Raciechowice i sąsiednich gmin

Dzisiaj spotkałem się z sadownikami w tym samym miejscu, co kilka tygodni temu w miejscowości Zegartowice.

Po tym jak ich sady zostały zniszczone przez grad i porywisty wiatr wraz z Robertem Telusem – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wizytowaliśmy te miejsca, aby zobaczyć na własne oczy skalę zniszczenia. Spotkaliśmy się z dramatem sadowników i zastanawialiśmy się jak można im pomóc w w tej sytuacji.

20 września Pan Minister Robert Telus opublikował obwieszczenie dotyczące pomocy dla sadowników w zaistniałej klęski w sadach.

Dzisiaj przekazałem, na prośbę Pana Ministra osobiście informację o tej pomocy o której więcej jest w poniższej relacji.

Serdecznie dziękuję Panu Ministrowi, za przyjęcie mojego zaproszenia i wizytę na terenie Gminy Raciechowice oraz rozmowy z sadownikami i przygotowanie konkretnego wsparcia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 5.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach drzew owocowych w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Stawka pomocy wynosi 5000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw spowodowane przez przymrozki wiosenne, huragan lub grad w 2023 r. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powyższa pomoc będzie udzielana:

W ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;

Poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy, przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

#TylkoKonkrety #PosełBliskoLudzi #PosełKurowski

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.